S71 เตียวเหลียง
S70 จางเจี่ยว
S69 ฮัวหยง
S68 เตียวโป้
S67 อ้องอุ้น
S66 ซิหลง
S65 อุยเอี๋ยน

แจ้งปัญหา :

cs.webgame.in.th
แจ้งปัญหา :
enquiries@webgame.in.th

เวลาให้บริการ :
จันทร์-ศุกร์ 9:30น-18:30น

หน้าปัจจุบัน: หน้าแรก > ล่าสุด > ประกาศ >

ประกาศเปิดเซิร์ฟเวอร์ S15

วันที่: 2013-07-22 09:46:12

ประกาศเปิดเซิร์ฟเวอร์ S15
ไม่ว่าผู้ใดขณะที่มีจิตใจเขม็งตึงเครียด
อดชะล่าเลินเล่อมิได้ ไม่ว่าเป็นความชะล่า
เลินเล่อน้อยนิดปานใด อาจเป็นต้นเหตุแห่งความผิดพลาดถึงแก่ชีวิต

ประกาศเปิดเซิร์ฟเวอร์S15
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2556เวลา 9.3น.


 
เซิร์ฟเวอร์S15 ที่ร้างเมืองเก่า
ล็อกอินhttp://game.de2.webgame.in.th/?sid=s15
พร้อมกิจกรรมเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่จะทำให้ผู้เล่นทุกท่านได้สนุก

ผู้เล่นสามารถอ่านเนื้อหากิจกรรมได้จาก:
http://de2.webgame.in.th/2013/action_0605/114.html

กิจกรรมกองกำลัง
https://www.facebook.com/events/179697252203769


Facebook
https://www.facebook.com/de2.webgame.in.th